Stream, lej eller køb

Shitsui no hate ni 'kudou'

Shitsui no hate ni 'zouo'

Shitsui no hate ni 'kyoujin'

Shitsui no hate ni 'kokuchi'

Tsunagaru omoi 'hikari'

Tsunagaru omoi 'en'

Sunagaru omoi 'wana'

Kakuyasu no bukken

Tamashii o tsunagu mono 'sosei'

Tamashii o tsunagu mono 'hyoui'

Tonneru no yami

Byakko no tatari

Akazu no ma

Right arrow SerierRight arrow Psychic Detective Yakumo