Stream, lej eller køb

Dansu in za vanpaia bando

Andâwârudo

Warupurugisu no yoru

Rosuto bôi

Nia dâku

Inosento buraddo

Furomu dasuku tiru dôn

Shadou obu vanpaia

Intabyû wizu vanpaia

Tîn urufu

Hauringu

Puromu naito